هر آرزو و خواسته‌ای داشته باشیم، می‌تونیم مستقیم با خدا حرف بزنیم و ازش بخوایم

خدایا از تو درخواست می کنم، به رحمت که همه‏ چیز را فرا گرفته
و به نیرویت که با آن بر همه چیز چیره‏ گشتى و
در برابر آن هرچیزی فروتنى نموده و همه ‏چیز خوار شده
و به جبروتت که با آن بر همه‏ چیزى فائق‏ آمدى
و به عزّتت که چیزى در برابرش تاب نیاورد
و به بزرگی ات که همه‏ چیز را پر کرده
و به پادشاهی ات‏ که برتر از همه ‏چیز قرار گرفته
و به جلوه‏ ات که پس از نابودى همه‏ چیز باقى است
و به نام هایت که پایه‏ های همه‏ چیز را انباشته
و به علمت که بر همه‏ چیز احاطه نموده
و به نور ذاتت که همه‏ چیز در پرتو آن‏ تابنده گشته
اى نور، اى پاک از هر عیب، اى آغاز هر آغاز، و اى پایان هر پایان
خدایا! با یاد تو به سویت نزدیکى می جویم
و از ناخشنودى تو به درگاه خودت شفاعت میطلبم
و از تو خواستارم‏ مرا به بارگاه قرب خویش نزدیک گردانى
و سپاس خود را نصیب من کنى
و یادت را به من الهام نمایى
خدایا! از تو درخواست می کنم، درخواست بنده ‏اى فروتن، خوار و افتاده
که با من مدارا نمایى و به من رحم کنى
و به آنچه روزی ام نموده ‏ای خشنود و قانع بدارى
و در تمام حالات در عرصه تواضعم بگذارى
خدایا! با من در همه احوال مهرورز
و بر من در هر کارم به دیده لطف‏ بنگر
خدایا، پروردگارا، جز تو که را دارم؟
پس ای پروردگار من
تنها روى به سوى تو داشتم
و دستم را تنها به جانب تو دراز کردم
پس تو را به عزّتت سوگند می دهم که دعایم را اجابت کنی و مرا به آرزویم برسانى