اگه وجود ما به اندازه یک لیوان باشه، کوچیک‌ترین مسائل مارو کدر می‌کنه.
اما اگه دریا باشیم می‌تونیم همه مسائل رو با قدرت حل کنیم.