در جهان بی‌نهایت نعمت و ثروت وجود داره. ولی اگر سر جامون بشینیم و قدم از قدم برنداریم چیزی نصیبمون نمیشه.
کافیه بلندشیم و به دلخواه خودمون هرچی خواستیم برداریم.

هرچقدر ظرفمون بزرگتر باشه نعمت‌های بیشتری می‌تونیم برداریم.
برای این موضوع شمارو دعوت به شنیدن داستان صوتی ظرف بزرگتر ماهی بزرگتر می‌کنم.