به این دلیل که ما با نظام تنبیه و پاداش تربیت شده‌ایم بعدها کارهارا برای دریافت پاداش از دیگران انجام می‌دهیم و از تنبیه ترس داریم.
خیلی زود نیاز جلب توجه به دیگران و پاداش گرفتن در ما شکل گرفت. پس کوشیدیم آنچه را دیگران از ما انتظار دارند انجام دهیم تا بتوانیم پاداش بگیریم. بنابراین کم کم ادعا کردیم کسی هستیم که نبودیم تنها به این دلیل که به نظر دیگران به اندازه کافی خوب باشیم.
ما به نقش بازی کردن عادت کردیم و از ترس ترد شدن مدعی شدیم کسی هستیم که نبودیم. سرانجام به کسی تبدیل شدیم که نیستیم.

بخشی از کتاب فوق العاده چهار میثاق

من ترجمه دل آرا قهرمان از نشر ذهن آویز و گویندگی نیما رئیسی رو گوش کردم. بسیار زیبا و دلنشین خوندن