بجای عاشق شکست خوردن، عاشق موفقیت باشیم
هرروز صبح به امید موفقیت‌های بیشتر، چشامون رو باز کنیم
منتظر رشد و پیشرفت باشیم تا دریافتش کنیم